عضویت در انجمن


کمیسیون انجمن شرکت های دانش بنیان

حمایت از شرکت های دانش بنیان در تعاملات اداری و نهادهای عمومی، انتقال تجربیات و مشارکت در تصمیم سازی در مراجع، تسهیل و تسریع جذب سرمایه برای اعضاء، توسعه صادرات محصولات و بازار فروش شرکت های دانش بنیان و فناور و معرفی آن ها برای تامین نیاز سایر شرکت ها از جمله مهمترین اهداف انجمن می باشدکه با مشارکت شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق استان آذربایجان شرقی به اهداف تعریف شده در انجمن دست یابیم.
کمیسیون های انجمن با توجه به تعداد مشارکت کنندگان می توانند از 3 یا 5 نفر تشکیل شوند که در کمیسیون های 3 نفره حضور تمامی اعضاء و در کمیسیون 5 نفر با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسمیت پیدا می کند و اعضاء کمیسیون ها توسط شرکت های عضو انتخاب می شوند.