عضویت در انجمن

عضویت در انجمن به یکی از شرایط زیر امکان پذیر است :
۱- اعضاء اصلی
۲- اعضاء افتخاری

۱- اعضاء اصلی
اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن حداقل یکی از شرایط زیر میتوانند به عضویت اصلی این انجمن در آیند:
۱- شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که دارای کارت بازرگانی معتبر ياكارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی استان آذربایجان شرقی باشند.
۲- شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد که دارای کارت بازرگانی معتبر یا کارت عضویت معتبر اتاق ،بازرگانی صنایع معادن کشاورزی استان آذربایجان شرقی باشند.
تبصره این اعضاء حق انتخاب و حق رای خواهند داشت.

2-اعضاء افتخاری:
اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر میتوانند به عضویت انجمن در آیند :
۱- شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۲- شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد
3- شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی به شرکتهای دانش بنیان پس از تایید هیات مدیره انجمن
٤- نمایندگان ،سازمان سازمانهای تایید صلاحیت کننده ، افرادی که موجب ارتقای سطح علمی و یا در پیشبرد اهداف یا وظایف انجمن موثر میباشند پس از تایید هیات مدیره انجمن