عضویت در انجمن

این انجمن به منظور حمایت از منافع مشترک حرفه ای، رشد جایگاه اقتصادی و اجتماعی شرکتهای دانش بنیان، نوآور، فناور و خلاق و به منظور سازماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو انجمن شرکتهای دانش بنیان استان آذربایجان شرقی با موضوع هدایت، ساماندهی،شناسایی،تسهیل گری،تامین نیازها،توانمندسازی،مشارکت در تعیین صلاحیت و ارزیابی شرکت ها، ارزش گذاری محصولات و خدمات و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، انتقال، سرمایه گذاری، فروش و صادرات محصولات و خدمات فناورانه، نوآورانه، خلاق و دانش بنیان تشکیل شده است.