عضویت در انجمن

سمت: رئیس هیئت مدیره

نام : جعفر

نام خانوادگي : احمدی شالی

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

نام : جعفر

نام خانوادگي : صبحی قشلاقی

سمت: عضو هیئت مدیره

نام : محمد

نام خانوادگي : آرازش

سمت: عضو هیئت مدیره

نام : نادر

نام خانوادگي : آقازاده

سمت: عضو هیئت مدیره

نام : مسعود

نام خانوادگي : محجل امامی

سمت: دبیر اجرائی

نام : غلامرضا

نام خانوادگي : کیانی

سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

نام : یاشار

نام خانوادگي : ناظر عدل

سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

نام : ناصر

نام خانوادگي : انزلچی